Skip to content

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15
wim.lones@floating-grocer.com

Hoemaakjenouzo’nmodelwim? (1)

In deel 1 van de reeks beschrijf ik twee onderdelen: een vaste modelstructuur en consistent gebruik van plussen (+) en minnen (-).

Eén vaste model-structuur

Hét advies om tot een overzichtelijk model te komen is om dit op te delen in drie hoofdonderdelen:

  • Data. Hierin staan alle invoerwaarden en switches. Meestal staan deze data in één blad. Het grote voordeel is dat je zeker weet dat alle invoer is verzameld in één blad, en niet verspreid is over meerdere werkbladen. Dat laatste zou fouten absoluut in de hand werken.
  • Berekeningen. Dit zijn de bladen waarin de diverse berekeningen met de invoerwaarden plaats vinden. De onderverdeling is situatie-afhankelijk maar een logische scheiding, bijvoorbeeld tussen omzet en exploitatielasten is aan te raden. Onder de berekeningsbladen vallen ook de tijdlijnen en diverse indexeringen.
  • Resultaten. Dit zijn presentatiebladen, waar de relevante data en berekeningsuitkomsten staan vermeld.

Een voorbeeld zie je hieronder.

Modelstructuur

 

Het blad ‘InputConst’ bevat alle invoerwaarden, ook voor de scenario’s.

In ‘Tijd’ en ‘Index’ staan de tijdlijnen en indexen die voor de berekeningen nodig zijn.

In de bladen ‘Invest’ en ‘Activa’ berekenen we de investeringen en het verloop van de activa.

‘VV’ en ‘EV’ bevatten de berekeningen waarin het benodigde Vreemd en Eigen Vermogen worden bepaald.

‘Omzet’ en ‘Expl’ de overzichten van alle opbrengsten en bedrijfslasten en ‘FinStats’ staat voor het ‘Financial Statement’, het blad met financiële resultaten, met de winst- en verliesrekening, het cashflow-overzicht en de balans.

Daarvoor staat het blad ‘Vpb’ waarin de te betalen vennootschapsbelasting wordt berekend.

Consistente plus/mintekens

Een model bevat waarden voor opbrengsten en kosten: kasstromen naar en uit een project. Gezien vanaf de bankrekening hebben die alle een positieve of negatieve waarde. Het is echter aan te bevelen om deze kasstromen een absolute, positieve waarde te geven.

In een formule kunnen die waarden dan bij elkaar opgeteld of van elkaar worden afgetrokken. In de kolom, voorafgaand aan een rij kan met ‘plus’ of ‘min’ worden aangegeven hoe de betreffende kasstroom in de uiteindelijke formule wordt verwerkt. Een voorbeeld van deze werkwijze zie je hieronder:

No alt text provided for this image

 

De waardes zijn allemaal positief, de formule om de waarde van de eindbalans te berekenen wordt, voor de periode in kolom J die eindigt op 31 december 2019: = J275 + J276 - J277.

Of:

Eindbalans (J278)  = Beginbalans (J275) + (her)investering (J276) – afschrijving (J277)

Het grote voordeel van het gebruik van absolute waarden is het overzicht: bij het bekijken van de waardes voor investeringen en afschrijving hoef je niet na te denken (óók wel eens fijn) wat de modelbouwer bedoelt, dat wordt meteen duidelijk door de formule.

What's next?

De volgende keer komt de structuur van formules ter sprake. Als spoiler: leesbaar en vooral niet te lang.

Scroll To Top